Arbeidspakke 1

Arbeidspakke 1: Fra potensialer til innovative og konkurransedyktige reiselivsselskaper

Leder for arbeidspakke 1: Dorthe Eide, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland

1.1 Kunnskapsbasert ledelse i kreative næringer

Ledelsesprosesser, verdiskapning i tursitnæringa – utvikle et teorigrunnlag for analyser og politikk/virkemiddelbruk på området.

Prosjektleder Nina K. Prebensen, UiT

1.2. Innovasjon og læring på tvers av aktører i reiselivsnæringene

Utvikle kunnskap om og strategier for læring og innovasjon mellom de ulike aktørene i reiselivet.

Prosjektleder Dorthe Eide, HHB, UiN

1.3 Økt verdiskaping for sjø- og landbaserte reiselivsbedrifter i nordområdene

Formålet med prosjektet er å:
Utvikle relevante kunnskap om hvordan cruiseturismen i nordområdene kan bidra til mer varig regional og nasjonal verdiskaping gjennom bedre organisering og attraksjonsutvikling av det sjø- og landbasert underleverandørsystemet.

Destinasjon – innovasjon og verdiskaping på land, herunder hvordan kan en mobilisere lokale entreprenører innenfor reiseliv i utvikling av nisjetilpassede produkter og tjenester rettet mot cruiseindustrien, og hvordan kan samskaping mellom kunde (reisende) og bedrift samt samarbeid i bedriftsnettverk kunne møte cruiserederienes behov?Rederienes styring av innhold og tilrettelegging av logistikk og opplevelsesinnhold , herunder hva er kriteriene for at rederiene skal velge Norge som cruisedestinasjon?Infrastruktur og havner – Hvordan sikre effektiv håndtering av store volum av passasjerer i mindre havner, med tanke på verdiskapning og bærekraft, herunder hvordan imøtekomme krav og logistikk knyttet til snuhavnsetablering?Cruiseturistenes preferanser og muligheter- hva er attraktive opplevelsesprodukter for cruiseturister?

Prosjektleder Einar Lier Madsen, Nordlandsforskning

1.4. Fra oppstart til vekst – entreprenørskap i reiselivsnæringen

Hva kjennetegner bedriftsetableringsprosesser i reiselivsnæringen og hvilken betydning har nye bedrifter for innovasjon?

Stikkord for delprosjektet:

Etableringsprosesser i nye reiselivsbedrifterFaktorer som påvirker etablering, vekst og innovasjon
ForretningsplanleggingInstitusjonelle rammebetingelser
 

Prosjektleder Gry Alsos, Universitetet i Nordland

1.5. Destinasjonsselskapet – restrukturering av disse og konsekvenser for innovasjon og verdiskaping

Strukturendringers påvirkning på verdiskapningspotensialet og effekt for innovasjonsprosesser, ressursbruk og samskaping.

Prosjektleder Line Mathisen, Norut

1.6. Mat og opplevelser

Kunnskapsbygging rundt forretningspotensialet for lokale mat/restaurantaktører i opplevelsesøkonomien

Prosjektleder Elisabet Ljunggren, Nordlandsforskning

Kontaktinformasjon

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: