Hva bidrar til innovasjon i reiselivet?

– En studie om innovasjon og utvikling i opplevelsesbaserte reiselivsbedrifter i Lofoten.

Av Marit Leines og Elisabeth Andersen

Masteroppgaven er den avsluttende delen av vår Master of Science in Business ved Handelshøgskolen i Bodø, og problemstillingen for oppgaven er tilknyttet spesialiseringen innenfor entreprenørskap og innovasjonsledelse.


F.v: Elisabeth Andersen og Marit Leines skrev masteroppgaven som fikk pris for beste
masteroppgave i kategorien reiseliv.

Norsk reiseliv er en næring i vekst, og økende etterspørsel etter opplevelser bidrar til at kundene er en svært viktig drivkraft for innovasjon og verdiskapning. Konkurranse og økt globalisering medfører at opplevelsesbedriftene må rette et større fokus på utviklingen av nye og eksisterende opplevelser. Vi ønsket med denne studien å undersøke hva som skaper innovasjon i opplevelsesbaserte reiselivsbedrifter. Vi tok utgangspunkt i ulike faktorer vi mente kunne bidra til innovasjon i opplevelsesbaserte reiselivsbedrifter. Faktorene vi studerte var kundens etterspørsel, interne og eksterne ressurser, og markedsføring.

For å besvare problemstillingen intervjuet vi reiselivsbedrifter i Lofoten som har opplevelser som sitt hovedprodukt. Vi valgte Lofoten fordi denne regionen de siste tretti årene har opplevd stor vekst i reiselivet, noe som har ført til at Lofoten har blitt en populær destinasjon både for det nasjonale og internasjonale markedet.

Analysen av det innsamlede datamaterialet tilsa at en kombinasjon av drivkreftene hadde en påvirkning på innovasjonsaktiviteten i bedriftene. Det vil si at den enkelte faktor alene ikke hadde stor påvirkning på innovasjon. Økt etterspørsel og krav til opplevelser medfører at de opplevelsesbaserte reiselivsbedriftene må rette fokus mot kunden og dens ønsker og behov. Hvordan menneskene i bedriftene utnytter sin kunnskap og kompetanse kan også påvirke innovasjonsaktiviteter. I tillegg kan nettverk med klare mål og retningslinjer øke bedriftenes vilje til å bidra til å skape vekst i destinasjonene. For å øke innovasjonsgraden hos opplevelsesbaserte reiselivsbedrifter ser vi også et behov for økt tilrettelegging fra det offentlige virkemiddelapparatet.

Innenfor kategorien reiseliv vant vi pris for beste masteroppgave. Prisen ble delt ut av Nord-Norsk Reiseliv, Nordland Fylkeskommune og NHO Reiseliv avd Bodø. Denne prisen betydde mye for oss da den viser at oppgaven kan være aktuell for aktører i reiselivet. Vå håper også at vår oppgave kan bidra til å skape forståelse for hva innovasjon i reiselivet innebærer, og hvilke drivkrefter som skaper innovasjon.

Last ned og les hele masteroppgaven: Hvilke faktorer bidrar til innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv? – En studie om innovasjon og utvikling i opplevelsesbaserte reiselivsbedrifter i Lofoten.

 

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: