Opplevelsesskaping i dynamiske opplevelsesrom

Etter disputasen: f.v. Dekan Bjørn Olsen, Frank Lindberg og Kjersti Karijord Smørvik.

Kjersti Karijord Smørvik holdt prøveforelesning og forsvarte sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Nordland, mandag 15. desember 2014.

Av: Kjetil Olsen, Hin.no

Avhandlingens tittel er Opplevelsesskaping i dynamiske opplevelsesrom: En studie av turisters opplevelser på Hurtigruten. I avhandlingen ser Smørvik nærmere på hvordan turistenes perspektiver preger opplevelsesskaping.

Hvordan skapes opplevelser?

Spørsmålet kan virke enkelt, men det er likevel så vanskelig. Enkelt fordi opplevelser er en essensiell del av vår hverdag som individer og konsumenter. Vanskelig fordi det som danner grunnlaget for én forbrukers opplevelse, nødvendigvis ikke gir en opplevelse for en annen.

Doktorgradsarbeidet handler om opplevelsesbegrepet, og om hvordan hurtigruteturister skaper opplevelser.  Arbeidet legger vekt på turistens perspektiver i skapingen av opplevelser, med subjektive og kulturelle menings- og verdiskapingsaspekter som deler av dette.

Dette understreker at det er viktig å studere forbrukeropplevelsen som en dynamisk prosess. Tidligere forskning har lagt vekt på virksomhetens og bedriftens rolle i tilretteleggingen og iscenesettelsen av opplevelser.

Hurtigruta vs Cruiseskip

Forskningsarbeidet viser at de forutsetninger forbrukerne har med seg inn i opplevelsen, og måtene disse forutsetningene integreres på, virker inn på hvordan forbrukeropplevelser skapes eller faktisk utspiller seg.

Hurtigruteopplevelsen kan på mange måter representere en kontrast til det konvensjonelle cruiseskipet. På et cruiseskip er turistenes oppmerksomhet ofte rettet mot bredden av underholdningstilbud på selve skipet, og turistenes oppmerksomhet er således rettet innover.

På et hurtigruteskip er opplevelsesaksessen på mange måter betinget av naturen og omgivelsene utenfor skipene. Oppmerksomheten er slik rettet utover. Den uforutsigbarheten og foranderligheten naturen innebærer, hvor været kan være en sentral premissleverandør, får slik stor betydning for de opplevelsene som skapes om bord.

Kjersti Karijord Smørvik går fra stipendiatstilling til fast stilling som førsteamanuensis ved Institutt for Økonomi- og samfunnsfag på Høgskolen i Harstad f.o.m januar 2015.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: